Street Games Novara 24 giugno 2019
 
Trattamenti Shatsu 2021